POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wstęp

Fundacja Content Story, zwana dalej „Administratorem”, będąca posiadaczem strony internetowej www.undiscovered.pl oraz jej podstron, dalej nazywanymi „Portalem”, jako podmiot odpowiedzialny za jej zawartość, przykłada duże znaczenie do ochrony danych osobowych Użytkowników strony. Wyrazem realizacji powyższego podejścia jest chęć wyjaśnienia stosowanych zasad dotyczących ochrony prywatności.

W trosce o zachowanie najwyższych standardów i zapewnienie Państwa, że przetwarzane przez nas dane osobowe są chronione w sposób właściwy, opracowaliśmy niniejszy dokument – Politykę Prywatności, w którym zamieszczamy informacje dotyczące ochrony danych osobowych i prosimy o zapoznanie się z nimi.

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w sferze ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej obowiązują jednolite wytyczne ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz .Urz. UE L Nr 119 z 2016r.,s.1) – RODO. Przywołany akt prawny stanowi główną podstawę poniższego opracowania.

Wskazujemy jednocześnie, że nasza Polityka Prywatności nie rodzi dla Użytkowników strony jakichkolwiek obowiązków i ma wyłącznie charakter informacyjny, realizując ogólne wytyczne RODO oraz pozostając w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zmianami).

 

Polityka Prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Content Story z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 130 lok. 5A, 91-107 Łódź, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000704693, NIP 7252240345, REGON 368796590, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS (dalej: Content Story bądź Organizator).
 2. Państwa dane wykorzystywane są w celu prawidłowej organizacji Wydarzenia, przez co rozumie się jednodniowe wydarzenie konferencyjne o nazwie Undiscovered oraz w celu utrzymania kontaktu z uczestnikami po jego zakończeniu.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie uczestnictwa w Wydarzeniu oraz zakupu biletów podanie prawdziwych danych osobowych stanowi warunek konieczny. Minimalny zakres danych osobowych, przez które Organizator będzie identyfikował Uczestnika to: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, firma – indywidualne oznaczenie przedsiębiorcy, który zakupił Bilety dla Uczestników – chyba że Uczestnik kupił bilety jako osoba fizyczna.
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i współpracownikom Administratora, posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków, w szczególności w sytuacji konieczności potwierdzenia Państwa tożsamości celem otrzymania Identyfikatora uprawniającego do wejścia i uczestnictwa w Wydarzeniu.
 5. W sytuacji gdy Zamawiającym bądź Uczestnikiem jest osoba prawna, na przedstawicielu dokonującym w jej imieniu kupna biletów spoczywa obowiązek poinformowania osób o treści niniejszej Polityki Prywatności.
 6. W celu uzyskania informacji nieobjętych niniejszym dokumentem oraz w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem e-mail: contact@undiscovered.pl.

Administrator może przekazać dane osobowe Użytkowników strony innemu podmiotowi, zapewniającemu wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie danych było zgodne z prawem i chroniło prawa przysługujące Użytkownikom strony. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane jedynie upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych z nimi umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. w zakresie obsługi usług informatycznych, w zakresie marketingu, w zakresie realizacji płatności elektronicznych, a także organom administracji publicznej.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. Informowania Uczestników wydarzenia o jego szczegółach, przebiegu oraz zmianach w programie, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Kupna biletów w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Wykonywania usług świadczonych przez Organizatora, w szczególności typu marketingowego na podany w trakcie rejestracji/kupna biletów na Wydarzenie adres e-mail oraz numer telefonu Uczestnika, w tym w postaci informacji handlowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Realizacji komunikacji elektronicznej, mającej na celu bieżącą komunikację pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.

 

Prawa Uczestnika

 1. Organizator respektuje prawa przysługujące każdej osobie, której dane są przetwarzane, w tym prawa:
  1. dostępu do danych,
  2. do sprostowania danych,
  3. do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. do przenoszenia danych,
  6. do wniesienia sprzeciwu,
  7. do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w inny sposób istotnie na nią wpływa.
 • Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Z wyżej wymienionych uprawnień, Uczestnik, którego dane Organizator przetwarza, może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres Organizatora: contact@undiscovered.pl, w którym przedstawi swoje żądania.
 • Osoba, której dane Organizator przetwarza, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

 

Prawo do wykorzystania wizerunku

 1. Poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności, Uczestnik, stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 RODO wyraża zgodę na przetwarzanie przez Content Story jego danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach i filmach wykonanych podczas Wydarzenia oraz na nieodpłatne wykorzystanie przez Administratora tego wizerunku poprzez umieszczenie owych zdjęć i filmów na stronie internetowej Administratora oraz na jego profilach prowadzonym na portalach społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, Youtube oraz Linkedin, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U.2018.1191 t.j. z dnia 2018.06.21 z pózn. zm).
 2. Wizerunek Uczestnika będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie na cele promocji i do działań marketingowych podejmowanych przez Administratora.

 

Cookies

 1. Administrator używa informacji zapisywanych za pomocą Plików Cookies i podobnych technologii, a także uzyskuje dostęp do tych informacji w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu, również w celach statystycznych.
 2. Pliki Cookies są to automatycznie zapisywane na końcowym urządzeniu (np. komputerze, tablecie, smartfonie) niewielkie pliki tekstowe, które zawierają ciąg znaków. Ich celem jest m.in. umożliwienie Portalowi rozpoznania przeglądarki podczas ponownego odwiedzenia go przez Użytkownika oraz przechowywanie danych dotyczących preferencji Użytkownika i innych danych.
 3. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Portalu niezbędne jest zaakceptowanie Plików Cookies, zapisywanych na urządzeniu Użytkownika.
 4. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej przeglądarki dotyczących Plików Cookies, m.in. w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 5. Korzystanie z Portalu bez zmiany standardowych ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie Plików Cookies w pamięci urządzenia końcowego oraz uzyskanie dostępu do informacji zapisanych w tych plikach.

 

Pozostałe informacje

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany takie mogą nastąpić w związku z wprowadzaniem nowych usług lub funkcjonalności Portalu lub w związku ze zmianami obowiązujących przepisów prawa.
 2. Komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem Organizatora, w czasie zbierania danych osobowych i dokonywania transakcji zakupu, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).